BAKGRUNN

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal skal slås sammen til én kommune fra 01.01.2020. (Innst. 386 S (2016-2017)) I og med at det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, følger det av Stortingsvedtaket at fellesrådene i de tre kommunene også må gjennomføre tilsvarende sammenslåing med virkning fra samme tidspunkt, jf. kirkeloven § 5 siste ledd.

 

De tre fellesrådene fastsatte i møte 14. juni 2017 sammensetningen og mandatet til en kirkelig fellesnemnd (se vedtakene under møteplan og saksdokumenter). Nemnda har to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.

 

Nemnda består av følgende medlemmer:

Frida Sandvik (Man)

Kari R. Lindland (Man)

Ståle Ryste (Lin), leder

Marry Kleiven (Lin)

Roger Greibesland (Mar)

Terje Arild Valborgland (Mar), nestleder

Per Ragnar Haraldstad (oppnevnt av biskopen)

Christoffer Westermoen (oppnevnt av kommunene)

 

Komplett liste inkl varamedlemmer og kontaktopplysninger finner du her.

Mandat for fellesnemnda finner du her.

Prosjekt- og framdriftsplan finner du her.

Reglement for medbestemmelse i prosjektperioden finner du her.

 

Fellesnemnda har tilsatt Steinar Moen som prosjektleder i 25% stilling til 01.01.2020.

Spørsmål om sammenslåingsprosessen kan du rette til ham, epost som@mandal.kirken.no, tlf 909 40 088

MØTEPLAN OG SAKSDOKUMENTER

Alle møtene i fellesnemnda er åpne, med mindre fellesnemnda vedtar å lukke møtet, jf. virksomhetsreglene § 3

Fellesmøte alle tre fellesrådene 14.06.2017
Referat
Saksutredning og vedtak

Møte i fellesnemnda 22.06.2017
Protokoll

Møte i fellesnemnda 15.08.2017
Protokoll

Møte i fellesnemnda 13.09.2017
Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 18.10.2017

Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 22.11.2017

Protokoll

 

2018

 

Møte i fellesnemnda 17.01.2018

Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 14.02.2018

Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 18.04.2018

Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 16.05.2018

Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 17. 09.2018

Protokoll

Møte i fellesnemnda 17.10.2018
Protokoll


Møte i fellesnemnda 12.12.2018
Protokoll

 

2019

Møte i fellesnemnda 13.02.2019

Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 03.04.2019

Sakliste:
 

Møte i fellesnemnda 08.05.2019

Sakliste:
 

Møte i fellesnemnda 12.06.2019

Sakliste:

Tillitsvalgtforum

Tillitsvalgte, arbeidstakerrepresentanter og verneombud knyttet til arbeidet i Lindesnes kirkelige fellesnemnd:

Tillitsvalgte
Monica de Klerk, Utdanningsforbundet/KUFO
Jörn Hänsch, MFO/Fagforbundet
Bjørg Nilsen Tjøm, Delta

Arbeidstakernes representanter
Torbjørn Kloster, Mandal
Monica de Klerk, Lindesnes
Kari June Greibesland, Marnardal

Prestenes representant
Arild Knutsen, Sokneprest

Verneombud
Einar Sørensen, Mandal
Bjørg Nilsen Tjøm, Lindesnes
Jan Helge Kristensen, Prestene

 

Møtereferat

Møte med organisasjonene 09.08.2017
Referat

Tillitsvalgtforum 08.09.2017
Referat

Tillitsvalgtforum 13.10.2017
Referat

Tillitsvalgtforum 08.11.2017
Referat

Tillitsvalgtforum 10.01.2018
Referat

Tillitsvalgtforum 09.02.2018
Referat

Tillitsvalgtforum 21.08.2018
Referat

Tillitsvalgtforum 06.02.19

Referat