BAKGRUNN

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal skal slås sammen til én kommune fra 01.01.2020. (Innst. 386 S (2016-2017)) I og med at det skal være ett kirkelig fellesråd i hver kommune, følger det av Stortingsvedtaket at fellesrådene i de tre kommunene også må gjennomføre tilsvarende sammenslåing med virkning fra samme tidspunkt, jf. kirkeloven § 5 siste ledd.

 

De tre fellesrådene fastsatte i møte 14. juni 2017 sammensetningen og mandatet til en kirkelig fellesnemnd (se vedtakene under møteplan og saksdokumenter). Nemnda har to representanter fra hvert av fellesrådene, samt en kommunal representant og en prest/prost oppnevnt av biskopen.

 

Nemnda består av følgende medlemmer:

Ragnvald Madland (Man), leder

Kari R. Lindland (Man)

Ståle Ryste (Lin), nestleder

Marry Kleiven (Lin)

Roger Greibesland (Mar)

Terje Arild Valborgland (Mar)

Per Ragnar Haraldstad (oppnevnt av biskopen)

Christoffer Westermoen (oppnevnt av kommunene)

 

Komplett liste inkl varamedlemmer og kontaktopplysninger finner du her.

Mandat for fellesnemnda finner du her.

Prosjekt- og framdriftsplan finner du her.

Reglement for medbestemmelse i prosjektperioden finner du her.

 

Fellesnemnda har tilsatt Steinar Moen som prosjektleder i 25% stilling til 01.01.2020.

Spørsmål om sammenslåingsprosessen kan du rette til ham, epost som@mandal.kirken.no, tlf 909 40 088

MØTEPLAN OG SAKSDOKUMENTER

Alle møtene i fellesnemnda er åpne, med mindre fellesnemnda vedtar å lukke møtet, jf. virksomhetsreglene § 3

Fellesmøte alle tre fellesrådene 14.06.2017
Referat
Saksutredning og vedtak

Møte i fellesnemnda 22.06.2017
Protokoll

Møte i fellesnemnda 15.08.2017
Protokoll

Møte i fellesnemnda 13.09.2017
Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 18.10.2017

Protokoll

 

Møte i fellesnemnda 22.11.2017

Protokoll

 

2018

 

Møte i fellesnemnda 17. januar

Sakliste:

 

Møte i fellesnemnda 14. februar

Sakliste:

 

Møte i fellesnemnda 18. april

Sakliste:

 

Møte i fellesnemnda 16. mai

Sakliste:

 

Møte i fellesnemnda 13. juni

Sakliste: